La 14.00 +2 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 8 m/s.
Su 15.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 4 m/s.
Ma 15.00 -2 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 4 m/s.
Lördag 24.03.2018
Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Dagvårdsavgifter

INVÅNARE

AVGIFTER FÖR BARNDAGVÅRD FRÅN 1.3.2017


Dagvårdsavgiften fastställs som en procentsats av familjens sammanräknade månatliga bruttoinkomster. Den högsta dagvårdsavgiften för det yngsta barnet är 290 euro/månad. För nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogik bestäms en avgift  som är högst 90 % av avgiften för det yngsta barnet. För familjens övriga barn 20 procent av avgiften för heldagsvård för det yngsta barnet. Den lägsta avgiften som uppbärs är 27 euro.

FAMILJENS STORLEK

I familjens storlek beaktas de personer som bor i samma hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden samt båda parternas alla minderåriga barn som bor i samma hushåll med dem.

INKOMSTER

Som inkomster beaktas barnets förälders eller en annan vårdnadshavares skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster och motsvarande inkomster för en person som lever i gemensamt hushåll med vårdnadshavaren som make eller i äktenskapsliknande förhållanden.
Bruttoinkomsterna räknas huvudsakligen enligt de löneberäkningar (löneremsor) föräldrarna levererar, och där ska bruttolönen per månad med tillägg och naturaförmåner framgå.
Till löneinkomsterna läggs en kalkylerad semesterpenning på 5 procent, förutom i de fall då klienten lämnar in en verifikation i vilken framgår att semesterpenningen avviker från det kalkylerade beloppet eller en verifikation om att arbetsgivaren inte betalar ut semesterpenning.

Om månadsinkomsterna varierar, beaktas den genomsnittliga inkomsten under det senaste året (inkomsterna under de 12 senaste månaderna innan avgiften fastställs). Som skattepliktiga inkomster kan också beaktas motsvarande skattepliktiga inkomster som fastställts i den föregående beskattningen.

Som inkomster beaktas inte hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsstöd, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärbidrag, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, bostadstillägg till studiestöd, verksamhetspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för uppehälle enligt lagen om offentligt arbetskraftsservice (1295/2002), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier eller ersättningar för kostnaderna för familjevård.

Som avdrag på inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag för barn utanför familjen eller andra motsvarande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt sytning.

INKOMSTUTREDNING

Utredningen om familjens inkomster ska ges på blanketten för inkomstutredning eller på blanketten för utredning över företagares inkomster. Familjen behöver inte uppge sina inkomster om familjen på blanketten har gett/ger sitt samtycke till att dagvårdsavgiften tills vidare fastställs som den högsta avgiften för vårdtiden i fråga.

Blanketter för inkomstutredning finns på daghemmen och på webben på adressen www.lohja.fi > elektroniska tjänster > elektroniska blanketter. Inkomstutredningen med bilagor skickas in under adressen: Lojo stad, Småbarnsfostran/dagvårdsfakturering, PB 71, 08101 LOJO.

JUSTERING AV DAGVÅRDSAVGIFTEN

Dagvårdsavgiften är i kraft tills vidare och justeras för ett verksamhetsår i taget. Familjen är skyldig att anmäla (skriftligt med bilagor) om familjens inkomster ändras avsevärt eller om familjstorleken ändras. Ändringen i avgiften träder i kraft i början av följande månad efter anmälan.

Om dagvårdsavgiften har fastställts på felaktiga uppgifter som klienten lämnat, kan avgiften korrigeras retroaktivt. Beslutsfattaren har rätt att kontrollera uppgifterna hos myndigheter (lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 17 §).

Undervisnings- och kulturministeriets har den 27 november 2015 meddelat om indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården.  Ändringarna i dagvårdens klientavgifter träder i kraft den 1 augusti 2016.


MÅNADSAVGIFT

Månadsavgiften debiteras för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7). Juli är en avgiftsfri månad. En förutsättning är att den kommunala dagvården har inletts i augusti föregående år.

Betalningsprocentsatserna, de lägsta och högsta bruttoinkomstgränserna är fr.o.m. 1.3.2017 följande:

Familjens storlek,

personer

Inkomstgräns €/månad

(dras av från månadsinkomsterna)

Betalningsprocent

Bruttoinkomstgräns(€) för högsta avgiften

               2

               1 915

               11,5

           4 437   

               3

               1 915

                9,4

           5 001   

               4

               2 053

                7,9

           5 725

               5

               2 191

                7,9

           5 863

               6

               2 328

                7,9

           6 000

Om inkomsterna är mindre än gränsen för de lägsta inkomsterna eller om avgiften per barn är mindre än 27 euro, debiteras ingen avgift.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de båda kommunerna.   Då bestäms avgiften i enlighet med 6 §.

Avgiftsbeloppet ska avrundas till närmaste euro.

Om familjen inte lämnar in någon inkomstutredningsblankett med bilagor, debiteras den högsta avgiften för dagvården.

Dagvårdens kostnadsräknare

AVGIFTER SOM DEBITERAS FÖR DAGVÅRDEN

Ni kan räkna ut familjens avgift för heldagsvård enligt följande modell: Välj familjestorlek. Se i tabellen vilken den motsvarande inkomstgränsen per månad är och dra av den från era genomsnittliga bruttomånadsinkomster. Utgå från den återstående summan och räkna med hjälp av betalningsprocenten (11,5, 9,4 eller 7,9) ut er andel = dagvårdsavgiften.


Heldagsvård
Den dagliga vårddagens längd påverkar månadsavgiften för dagvården så att
- avgiften tas ut till 100 procent för heldagsvård som ges för mer än 7 timmar
- en avgift på 80 procent av priset för heldagsvård tas ut för heldagsvård som ges för mer än 4 timmar och högst 7 timmar


Deldagsvård
För deldagsvård där vårdtiden är högst fyra timmar om dagen, debiteras 60 procent av den månadsavgift för (över 7 timmars) heldagsvård som fastställts för familjen, dock högst 174,00 euro/månad.

Om barnet vårdas både på heltid och på deltid, beaktas det i dagvårdsavgiften bara om minst hälften av de överenskomna vårddagarna är halva dagar. Då faktureras en dagvårdsavgift i relation till avgiften för heldags- och deldagsvård. I annat fall debiteras avgiften för heldagsvård.


Nedsatt avgift på basis av antalet vårddagar
Då barnet regelbundet inte deltar i dagvården en del av kalendermånaden, medför de lediga dagarna en nedsatt avgift som står i relation till verksamhetsdagarna och de anmälda frånvarodagarna. Avgiften fastställs enligt det antal vårddagar föräldrarna uppger på förhand som en fast månadsavgift. Frånvaron bör gälla för en period på minst tre månader. Om frånvaron per månad varierar på grund av arbetsskift, kan ett medeltal för tre månader tillämpas. Familjens semestrar och tillfälliga frånvarodagar för barnet räknas inte som regelbunden frånvaro. Om regelbunden frånvaro ingås ett skriftligt avtal med vårdplatsen. Förändringar i vårdtiden som beror på oregelbundet arbete ska meddelas senast en vecka innan vården behövs.

Utfallet av vårddagar följs upp i tre månaders perioder: augusti–oktober, november–januari, februari–april och maj–juli. Överskridningsdagarna faktureras retroaktivt i följande faktura. Understigningar gottgörs inte. Semester är inte någon grund för ändring av avgiften eller avtalet.

Heldags-/deldagsrelaterad vårdavgift (minst hälften av vårddagarna halva) kan inte beviljas samtidigt med nedsatt vårdavgift på basis av antalet vårddagar.

I dagvård dygnet runt samt i kvälls- och skiftvård fastställs vårddagen enligt följande:
Vårdtiden är kl. 6.00–18.00 = 1 vårddag
Vårdtiden börjar före kl. 6.00 eller slutar efter kl. 18.00 och vården varar mer än 10 timmar = 2 vårddagar.

Om vårdtiden utan avbrott omfattar kvälls- och nattvård kl. 18.00–6.00, räknas vårddagarna enligt följande:
högst 10 timmar = 1 vårddag
 -        10–20 timmar = 2 vårddagar
 -        20–     timmar = 3 vårddagar osv.

Skiftvård faktureras enligt ett skriftligt avtal som ingås med föräldrarna och där man kommer överens om vårdtider och antalet vårddagar. Avtalet justeras på basis av uppföljningen så att det motsvarar det verkliga behovet. Listor över vårdtiderna för ett barn i skiftvård ska lämnas in på vårdplatsen senast på måndag veckan innan vården behövs.

Föräldrarna till barn i familjedagvård gottgörs i dagvårdsavgiften för frånvaro i händelse av reservvård, om de förbundit sig till att alltid själva ordna reservvård. Om reservvården avtalas skriftligt i barnets dagvårdsplan för åtminstone höst- eller vårperioden. Gottgörelsen gäller inte föräldrarnas semestrar, då barnet inte heller annars skulle behöva dagvård. Då gottgörelsen räknas används 21 som divisor för dagvården. Om ett avtal om oregelbunden vårdtid har ingåtts, används det avtalade antalet vårddagar som divisor.

Avgift för tillfällig vård
För tillfällig dagvård i högst 5 dagar debiteras 18,50 euro som dagavgift för heldagsvård och 11 euro som dagavgift för deldagsvård.

Förskoleundervisning
För 6-åringar är förskoleundervisningen, 4 timmar/dag, gratis. Om barnet dessutom behöver dagvård
- 1–2 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 20 % av avgiften för heldagsvård
- 2–3 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 40 % av avgiften för heldagsvård
- 3–4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 60 % av avgiften för heldagsvård
- mer än 4 timmar/dag, är dagvårdsavgiften 80 % av avgiften för heldagsvård
Under skolloven, då ingen förskoleundervisning ges, faktureras heldagsavgift om barnet deltar i dagvården hela dagen.

Vårdavgiften för barn som omfattas av vården av utvecklingsstörda:
Den primära definitionsgrunden för dagvårdsavgiften för utvecklingsstörda barn är ett specialomsorgsprogram som utarbetats för barnet utifrån lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Om ett utvecklingsstört barn saknar specialomsorgsprogram, beaktas 5 timmar/dag som avgiftsfri rehabiliterande dagvård för ett barn som omfattas av den kommunala dagvården eller köpservicedagvården. För den del som överstiger den avgiftsfria delen debiteras en dagvårdsavgift enligt dagvårdens betalningsprinciper.

INLEDANDE OCH AVSLUTANDE AV DAGVÅRDEN


Då dagvården för ett barn inleds eller avslutas mitt i kalendermånaden, debiteras avgiften enligt antalet vårddagar som en lägre summa än månadsavgiften.

Barnet kan enligt överenskommelse besöka den dagvårdsplats där det skall börja innan dagvården inleds. Ingen dagvårdsavgift debiteras för besöken förutsatt att barnets vårdnadshavare är med.

Föräldrarna ska meddela chefen för barnets dagvårdsplats (daghemsföreståndaren) att barnet slutar en månad innan dagvårdsrelationen upphör. Daghemsföreståndaren informerar för sin del dagvårdsfaktureringen.

SÖKANDE AV ÄNDRING: NEDSATT AVGIFT/BEFRIELSE FRÅN AVGIFT


Dagvårdsavgiften kan på ansökan sänkas av särskilda orsaker, t.ex. på grund av ekonomiska svårigheter, sjukdom e.d. Beslut om nedsättning av eller befrielse från dagvårdsavgift fattas av chefen för serviceenheten för basservice för barn under skolåldern och deras familjer med stöd av en socialarbetares utlåtande.

FAKTURERING AV DAGVÅRDSAVGIFT


Faktureringen sker under den senare hälften av månaden efter dagvårdsmånaden. Förfallodagen är i början av månaden efter faktureringsmånaden.

På förfallna dagvårdsavgifter debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Dagvårdsavgifterna med ränta är direkt utsökningsbara.

Förfrågningar:
Förfrågningar som gäller fastställande och fakturering av dagvårdsavgifter besvaras av byråsekreterarna inom småbarnsfostran:

- Satu Laaksonen, tfn 044 369 1249
- Saija Nygren, tfn 044 – 362 1629
- Pirjo Vanhapelto, tfn 044 369 1145

Frågor som gäller barnets vårdtider, behovet av dagvård och uppgifter om familjen besvaras av daghemsföreståndarna.

FRÅNVARODAGARS INVERKAN PÅ DAGVÅRDSAVGIFTEN

Månadsavgiften för dagvård debiteras också för frånvarodagar med följande undantag:

1. Nedsatt avgift på basis av antalet vårddagar
Då barnet regelbundet inte deltar i dagvården en del av kalendermånaden, medför de lediga dagarna en nedsatt avgift som står i relation till verksamhetsdagarna och de anmälda frånvarodagarna. Avgiften fastställs enligt det antal vårddagar föräldrarna uppger på förhand som en fast månadsavgift. Frånvaron bör gälla för en period på minst tre månader. Om frånvaron per månad varierar på grund av arbetsskift, kan ett medeltal för tre månader tillämpas. Familjens semestrar och tillfälliga frånvarodagar för barnet räknas inte som regelbunden frånvaro. Om regelbunden frånvaro ingås ett skriftligt avtal med vårdplatsen. Förändringar i vårdtiden som beror på oregelbundet arbete ska meddelas senast en vecka innan vården behövs.

Utfallet av vårddagar följs upp i tre månaders perioder: augusti–oktober, november––januari, februari–april och maj–juli. Överskridningsdagarna faktureras retroaktivt i följande faktura. Understigningar gottgörs inte. Semester är inte någon grund för ändring av avgiften eller avtalet.

Heldags/deldagsrelaterad vårdavgift (minst hälften av vårddagarna halva) kan inte beviljas samtidigt med nedsatt vårdavgift på basis av antalet vårddagar.

2. Gottgörelse på grund av barnets sjukdom
Om barnet under kalendermånaden är frånvarande från dagvården på grund av sjukdom
- minst 11 vårddagar, debiteras hälften av dagvårdsavgiften
- hela kalendermånaden, debiteras ingen dagvårdsavgift

Regelbundna lediga dagar i relation till sjukdagar
Om regelbundna lediga dagar infaller under barnets sjukdomstid, ändras de lediga dagarna inte till sjukdagar. Likaså om barnet är sjukt under en förhandsanmäld semester, ändras semesterdagarna inte till sjukdagar.

3. Från dagvårdsavgiften
 gottgörs förhandsanmäld frånvaro som infaller
-  i juni, juli och/eller augusti
-  under skolornas höstlovsvecka
- under skolornas jullov eller
- under skolornas sportlov.
Ett villkor för att få gottgörelse för avgiften är att frånvaron anmäls till barnets dagvårdsplats senast en vecka före frånvaron.

4. Annan frånvaro
Om barnet av någon annan orsak (semester, tillfällig frånvaro) inte deltar i dagvården under hela kalendermånaden, debiteras hälften av månadsavgiften.

5. Juli är avgiftsfri månad, förutsatt att den kommunala dagvården har inletts senast i augusti samma verksamhetsår.

Närmare information ges av daghemsföreståndarna och byråsekreterarna inom småbarnsfostran.

 

GARANTI OM DAGVÅRDSPLATS

Om ett barn har varit i dagvård i 4 månader, kan familjen tillfälligt avbryta dagvården om avbrottet varar fortlöpande i minst 4 månader. Staden förbinder sig att anvisa barnet en dagvårdsplats på det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet inom familjedagvården, förutsatt att barnet kommer till dagvården i augusti. Under tiden för avbrottet debiteras inte dagvårdsavgift.

Avtalsmallar fås av daghemsföreståndarna eller på Lojo stads webbplats www.lohja.fi > elektroniska tjänster.

Garanti om dagvårdsplats:

1. Lojo stad förbinder sig att efter ett avbrott i dagvården anvisa ett barn en dagvårdsplats på det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet inom familjedagvården, förutsatt att barnet återvänder till dagvården i augusti.

2. Ett villkor för att avtal ska kunna ingås är att barnet före avbrottet i dagvården har varit i dagvård i minst 4 månader.

3. En förutsättning för garantin om dagvårdsplats är att avbrottet i dagvården är fortlöpande och varar i minst 4 månader.

4. Om den avtalade tidpunkten för återkomsten ändras, ska föräldrarna skicka ett skriftligt meddelande om detta minst fyra månader före återkomsten eller, om orsaken är sysselsättning eller studier, minst två veckor före återkomsten.

5. Dagvården kan avbrytas och återupptas mitt i en kalendermånad och avgiften debiteras bara för den tid som barnet är i dagvård under månaden i fråga. Under tiden för avbrottet debiteras ingen dagvårdsavgift

Kontaktinformation

SMÅBARNSFOSTRAN
PB 71
08101 LOJO

Besöksadress
Fabriksgatan 26
08100 LOJO
Ärenden kan uträttas via kundservicecentret i stadshuset Monkola

Växeln *019 3690

E-postadress

kirjaamo(a)lohja.fi
fornamn.tillnamn(a)lohja.fi

Öppet
må–to 8–16
fr 8–15

Du är här:  INVÅNARE / Dagvård och småbarnsfostran / Dagvårdsavgifter
Upp