Pe 15.00 +18 °C, Pilvistä, ja poutaa, nw 4 m/s.
La 15.00 +19 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, nw 2 m/s.
Su 15.00 +19 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä sadetta, nw 2 m/s.
Perjantai 21.07.2017
Nimipäivää viettävät tänään
Hanna, Hanne, Hannele, Jenna, Jenni, Joanna, Johanna, Jonna
Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut

Asukas

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2017 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.3.2017 ALKAEN

Päivähoitomaksut lasketaan perheen koon määrittämänä prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta.Perheen muista lapsista päivähoitomaksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta.
Alin perittävä maksu on 27 euroa.

 

PERHEKOKO

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

 

TULOT

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Bruttotulot lasketaan pääasiallisesti henkilön toimittamista palkkalaskelmista (tilinauhoista), joista on käytävä ilmi kuukauden bruttopalkka lisineen ja luontaisetuuksineen.

Palkkatuloihin lisätään 5 %:n laskennallinen lomaraha, ellei asiakas toimita hoitomaksun määrittämistä varten sellaista tositetta, jossa näkyy muun suuruisen lomarahan osuus tai tositetta siitä, että työpaikka ei maksa lomarahaa lainkaan.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n ajalta).

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot.

Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettava toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

 

TULOSELVITYS

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella tai yrittäjän tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitoajan mukaisen korkeimman hoitomaksun.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista tai internetistä käyttäen polkua www.lohja.fi => verkkoasiointi => sähköiset lomakkeet.

Tuloselvitys liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus /päivähoidon laskutus, PL 71, 08101 Lohja.

PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN

Päivähoitomaksu on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan toimintavuodeksi kerrallaan.

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

 

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti.

Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tiedot ao. viranomaisilta (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 27.11.2015 ilmoituksen indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Päivähoidon asiakasmaksujen osalta muutokset tulevat voimaan 1.8.2016.

KUUKAUSIMAKSU

 

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että kunnallinen päivähoito on alkanut toimintavuoden elokuun aikana.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat 1.3.2017 alkaen seuraavat:

Perheen koko

h:löä

Tuloraja € /kk

(vähennetään kk-tuloista)

Maksu-

prosentti

Korkeimman maksun

bruttotuloraja €

               2

               1 915

               11,5

           4 437 

               3

               1 915

                9,4

           5 001  

               4

               2 053

                7,9

           5 725

               5

               2 191

                7,9

           5 863

               6

               2 328

                7,9

           6 000 

 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.


Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, peritään päivähoidosta korkein maksu.

 

Päivähoidon maksulaskuriPÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT

 

Voitte laskea perheenne kokopäivähoidon maksun seuraavan mallin mukaan: Valitkaa perhekoko. Katsokaa vastaava tuloraja /kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (11,5, 9,4 tai 7,9) mukainen osuus = päivähoitomaksu.

Kokopäivähoito

Päivittäisen hoitopäivän pituus vaikuttaa päivähoidon kuukausimaksuun siten, että

-         yli 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 100 %:n maksu

-         yli 4 tuntia ja enintään 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 80 % kokopäivähoidon hinnasta

  

Osapäivähoito

Osapäivähoidosta, jonka hoitoaika on enintään neljä tuntia päivässä, peritään kuukausimaksuna
60 % perheelle määräytyvästä (yli 7 tunnin) kokopäivämaksusta, kuitenkin enintään 174,00 €.

 

Mikäli lapsi on hoidossa koko- ja osapäiviä, huomioidaan se hoitomaksussa vain, jos osapäiviä on vähintään puolet sovituista hoitopäivistä. Tällöin laskutetaan koko- ja osapäivähoitomaksuista suhteutettu hoitomaksu. Muutoin peritään kokopäivämaksu.

Lapsen hoitopäivien perusteella alennettu maksu

Kun lapsi on säännöllisesti pois päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina toimintapäivien ja ilmoitettujen poissaolopäivien suhteessa. Maksu määritellään vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien lukumäärän mukaan kiinteänä kuukausimaksuna. Poissaolojen tulee toteutua vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos kuukausittaisten poissaolojen määrä työvuorojen vuoksi vaihtelee, voidaan käyttää kolmen kuukauden keskiarvoa.

Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin.

Säännöllisistä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus hoitopaikan kanssa.

Epäsäännöllisestä työstä johtuvat hoitoajan muutokset ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa: elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu. Jakson ylittyneet hoitopäivät laskutetaan takautuvasti seuraavassa laskussa. Alitusta ei hyvitetä.

Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. 

Koko / osapäivähoidon suhteutettua hoitomaksua (vähintään puolet osapäiviä) ei voi saada samanaikaisesti säännöllisestä poissaolosta myönnetyn alennuksen kanssa. 

Ympärivuorokautisessa sekä ilta- ja vuoropäivähoidossa hoitopäivä määräytyy seuraavasti:

Lapsen hoitoaika on klo 6.00–18.00 = 1 hoitopäivä

Lapsen hoitoaika alkaa ennen klo 6.00 tai päättyy klo 18.00 jälkeen ja hoito on jatkunut

yli 10 tuntia = 2 hoitopäivää.

Mikäli lapsen yhtäjaksoiseen hoitoaikaan sisältyy ilta- ja yöhoitoa klo 18.00–6.00, muodostuvat laskutettavat hoitopäivät seuraavasti:

enintään 10 tuntia = 1 hoitopäivä

         10–20 tuntia = 2 hoitopäivää

         20-               = 3 hoitopäivää jne.

Vuorohoidon laskutus perustuu vanhempien kanssa tehtävään kirjalliseen hoitosopimukseen, jossa sovitaan hoitoajoista ja hoitopäivien määrästä. Sopimukseen tehdään muutokset seurannan perusteella todellista tarvetta vastaavaksi.

Vuorohoidossa olevan lapsen hoitolistat on toimitettava kirjallisena hoitopaikkaan viimeistään hoidontarvetta edeltävän viikon maanantaina. 

Perhepäivähoidossa

olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa poissaolot varahoitotilanteissa, joissa he ovat sitoutuneet järjestämään itse lapsensa varahoidon. Varahoidon järjestämisestä sovitaan kirjallisesti lapsen päivähoitosuunnitelmassa vähintään syys- tai kevättoimintakaudeksi.

Hyvitys ei koske vanhempien loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa.

hyvitystä laskettaessa hoitopäivän jakajana käytetään 21:ta.

Mikäli lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan sopimus, jakajana käytetään sovittujen hoitopäivien lukumäärää. 

Tilapäisen hoidon maksu

Enintään 5 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritään

kokopäivähoidon päivämaksuna 18,50 euroa ja osapäivähoidon päivämaksuna 11 euroa. 

Esiopetus

6-vuotiaille lapsille esiopetus 4 t/pv, on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

l  1-2 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 20 % kokopäivähoidon maksusta

l  2-3 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 40 % kokopäivähoidon maksusta

l  3-4 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta

l  yli 4 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 80 % kokopäivähoidon maksusta

Koulujen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei anneta, laskutetaan kokopäivän läsnäoloista kokopäivämaksu.

Kehitysvammahuollon piiriin kuuluvien lasten hoitomaksut:

Kehitysvammaisen lapsen päivähoitomaksun ensisijainen määrittelyperuste on lapselle laadittu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto-ohjelma.

Jos kehitysvammaiselle lapselle ei ole laadittu erityishuolto-ohjelmaa, kunnallisen tai ostopalvelupäivähoidon piirissä olevan lapsen päivähoidossa huomioidaan kuntouttavana, maksuttomana osuutena 5 h/pv. Tämän ylittävältä osuudelta peritään päivähoidon maksuperiaatteiden mukainen päivähoitomaksu.

 

 

PÄIVÄHOIDON ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN


Kun lapsen päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määritetään hoitopäivien mukaisena päivämaksuna kuukausimaksua alhaisempana.

Lapselle myönnettyyn päivähoitopaikkaan voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan ennen hoitosuhteen alkamista. Tutustumiskäynneistä ei peritä päivähoitomaksua lapsen huoltajan ollessa mukana. 

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsensa päivähoitopaikan esimiehelle (päiväkodin johtajalle) kuukausi ennen hoitosuhteen päättymistä. Esimies ilmoittaa irtisanoutumisen päivähoidon laskutukseen. 

 

MUUTOKSENHAKU: MAKSUALENNUS / -VAPAUTUS


Perheelle määriteltyä päivähoitomaksua voidaan alentaa erityisistä syistä esim. taloudellisten vaikeuksien, sairauden tms. vuoksi hakemuksen perusteella. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee lasten, nuorten ja perheiden palvelualuejohtaja ja sen perusteena on sosiaalityöntekijän lausunto. 

 

PÄIVÄHOIDON LASKUTUS


Hoitokuukauden maksut laskutetaan hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen ja laskun eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuun alussa.

Erääntyneistä päivähoitomaksuista peritään lain mukaista viivästyskorkoa.

Päivähoitomaksut korkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 

Tiedustelut:

Päivähoitomaksujen määräytymistä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuksen toimistosihteerit:

Satu Laaksonen, puh. 044 – 369 1249
l  Saija Nygren, puh. 044 – 362 1629
Pirjo Vanhapelto, puh. 044 – 369 1145

Lapsen hoitoaikoihin, päivähoidon tarpeeseen ja perhetietoja koskeviin asioihin vastaavat päiväkotien johtajat.

 

POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUIHIN

 

Päivähoidon kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. Lapsen hoitopäivien perusteella laskettu maksu

Kun lapsi on säännöllisesti pois päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina toimintapäivien ja ilmoitettujen poissaolopäivien suhteessa. Maksu määritellään vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien lukumäärän mukaan kiinteänä kuukausimaksuna. Poissaolojen tulee toteutua vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos kuukausittaisten poissaolojen määrä työvuorojen vuoksi vaihtelee, voidaan käyttää kolmen kuukauden keskiarvoa.

Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin. Säännöllisistä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus hoitopaikan kanssa. Epäsäännöllisestä työstä johtuvat hoitoajan muutokset ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa: elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu. Jakson ylittyneet hoitopäivät laskutetaan takautuvasti seuraavassa laskussa. Alitusta ei hyvitetä.

Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. 

Koko / osapäivähoidon suhteutettua hoitomaksua (vähintään puolet osapäiviä) ei voi saada samanaikaisesti säännöllisestä poissaolosta myönnetyn alennuksen kanssa. 

2. Lapsen sairaudesta johtuva hyvitys

Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois kalenterikuukauden aikana
l  vähintään 11 hoitopäivää, peritään puolet hoitomaksusta
l  koko kalenterikuukauden, ei hoitomaksua peritä

                     

Säännölliset vapaapäivät suhteessa sairauspäivin
Jos lapsen sairausajalle osuu säännöllisiä vapaapäiviä, vapaapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. Samoin, jos lapsi on sairaana ennakkoon ilmoitetun loman aikana, lomapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. 

3. Päivähoitomaksuista

hyvitetään lapsen ennalta ilmoitettu poissaolo, joka ajoittuu

l  kesä-, heinä- ja / tai elokuulle                     

l  koulujen syyslomaviikolle

l  koulujen joululomalle tai

l  koulujen talvilomaviikolle.

Maksuhyvityksen saamisen ehtona on, että poissaolosta ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan viimeistään viikkoa ennen poissaoloa.

4. Muut poissaolot

Jos lapsi on poissa muusta syystä (loma, tilapäinen poissaolo) poissa päivähoidosta kaikkina kalenterikuukauden päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

5. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Lisätietoja päiväkotien johtajilta sekä varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä.


PÄIVÄHOITOPAIKKATAKUU

 

Mikäli lapsi on ollut päivähoidossa 4 kuukautta, voi perhe katkaista hoitosuhteen tilapäisesti silloin, kun päivähoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

Kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitosuhteen keskeyttäneelle lapselle päivähoito-paikan entisestä päiväkodista tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidosta edellyttäen, että lapsi tulee päivähoitoon elokuussa.

Keskeytysajalta ei peritä päivähoitomaksua.

Sopimuspohjia saa päiväkotien johtajilta tai Lohjan kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.lohja.fi verkkoasioinnin alta. 


Päivähoitopaikkatakuu: 

 1. Lohjan kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitosuhteen keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan entisestä päiväkodista tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidosta edellyttäen, että lapsi palaa päivähoitoon elokuussa. 
   
 2. Päivähoitosopimuksen solmimisen ehtona on, että lapsi on ennen hoitosuhteen katkaisemista ollut päivähoidossa vähintään 4 kuukautta.
   
 3. Päivähoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että päivähoidon keskeytyminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
   
 4. Mikäli sovittu paluuajankohta päivähoitoon muuttuu, tulee vanhempien ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään neljä kuukautta ennen paluuta tai jos syynä on työllistyminen tai opiskelu, vähintään kaksi viikkoa ennen paluuta.
   
 5. Hoitosuhde voidaan keskeyttää ja aloittaa kesken kalenterikuukauden ja maksu peritään vain siltä ajalta kun hoitopaikkaa käytetään ko. kuukaudelta. Keskeytysajalta ei peritä päivähoitomaksua.

 

Yhteystiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite
Tehtaankatu 26
08100 LOHJA
Asiointi kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksen kautta.

Vaihde *019 3690

Sähköposti

kirjaamo(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna
ma-to klo 8.00-16.00
pe klo 8.00-15.00

Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut
Sivun alkuun