JOHTOJEN SIJOITUS- JA KAIVANTOILMOITUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

LOHJA
Tekninen toimi

 KAIVANTOILMOITUS
Ilmoituksen tekijä:
Nimi :
Osoite :
Työkohteen sijainti :
Kaivantotyön tarkoitus ja ajoitus:
Jätevesiviemäri Sadevesiviemäri Vesijohto
Sähkökaapeli Puhelinkaapeli KTV-Kaapeli
Valokaapeli Kaukolämpöjohto Maakaasujohto
Muu kaapeli Muu työkohde Yhteiskaivuu työkohde
kaupungin kanssa
Kaivannon pituus 0-100 m  355 €  101-1000 m  720 € yli 1000 m  1580 €
Kaivuutyö alkaa
ja päättyy
Kaivanto päällystetään viimeistään
Työssä noudatettavat suunnitelmat :

LISÄTIEDOT
Ilmoitettava valvojalle ennen työn aloittamista, jos eivät ole tiedossa hakemusta tehtäessä.
Urakoitsija tai muu kaivantotyön suorittaja:
Nimi :
Osoite :
Vastuuhenkilö :
Puhelin :
Laskutusosoite:
Nimi :
Osoite :

Päivämäärä :

Ilmoituksen tekijän tai hänen valtuuttamansa allekirjoitus
 

Nimenselvennys :
Puhelin :
 

 

 

PÄÄTÖS :

TYÖN SUORITTAMISESSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA EHTOJA :

KAUPUNGIN OMISTAMILLE JA HALLINNASSA OLEVILLE YLEISILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA SIJAITSEVIIN RAKENNELMIIN SIJOITETTAVIEN JOHTOJEN SIJOITUS- JA KAIVANTOILMOITUKSEEN LIITTYVIÄ EHTOJA.

Ilmoituksen tekijä on vastuussa työstä kahden vuoden ajan siitä, kun kaivantotyön valvoja on työn hyväksynyt. Mikäli kahdenvuoden aikaraja päättyy 1.10. - 31.3. välisenä aikana, jatketaan sitä 31.5. saakka. Vastuu ei koske niitä työvaiheita,jotka kaupunki on suorittanut.

Mikäli ilmoituksen tekijä ei edellä esitettyyn määräaikaan mennessä ole suorittanut kaivannon päällystystyötä, on kadun kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä oikeus suorittaa päällystystyö sekä kaivutyöpaikan mahdollisesti myöhemminvaatimat ja kaivutyöstä aiheutuneet korjaukset luvan saajan kustannuksella.

Ilmoituksen tekijä sitoutuu noudattamaan ehtoja, vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kaupungille,tai kolmannelle henkilölle, sekä korvaamaan kaupungille mahdollisista päällystystöistä aiheutuvat kustannukset.

Kaivantoilmoitus raukeaa, jos työtä ei ole aloitettu 6 kk:n kuluessa päätöksestä. Kaivantoilmoituksen tekijän ryhtyminen kaivantotöihin katsotaan lupaehtojen hyväksymiseksi.

Liiteet :

Ote johtokartasta
Kohteessa ei ole kunnallisteknisiä putkia 

Huom.

Kaivantotyönvalvoja :

Puhelin :
 
Päivämäärä :


Teknisen toimen puolesta


Nimen selvennys


Tulosta lomake selaimen tulostustoiminnon kautta